Trang chủ > Cuộc sống ở Tỉnh Aichi > Phòng chống thảm họa > Khu vực nào được gọi là Khu vực Cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích/Khu vực Cảnh báo đặc biệt thảm họa liên quan đến trầm tích?

Living in Aichi

Phòng chống thảm họa

Khu vực nào được gọi là Khu vực Cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích/Khu vực Cảnh báo đặc biệt thảm họa liên quan đến trầm tích?

Khi được xác định là khu vực cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích/khu vực cảnh báo đặc biệt thảm họa liên quan đến trầm tích, v.v...

Khu vực cảnh báo thảm họa liên quan đến trầm tích

Thành phố trực thuộc có liên quan nâng cao hệ thống cảnh báo và sơ tán nhằm tạo điều kiện phổ biến thông tin về thảm họa và sơ tán.

Vui lòng cập nhật thông tin thời tiết mới nhất và thông tin về phòng chống thảm họa do thành phố trực thuộc cung cấp.

Vui lòng cập nhật thông tin thời tiết mới nhất và thông tin về phòng chống thảm họa do thành phố trực thuộc cung cấp.

Vui lòng kiểm tra lộ trình sơ tán và nơi sơ tán.

Vui lòng kiểm tra lộ trình sơ tán và nơi sơ tán.


Khi có dự báo về thảm họa liên quan đến trầm tích do mưa lớn, vui lòng sơ tán trước.

Khu vực cảnh báo đặc biệt thảm họa liên quan đến trầm tích

Cần phải có giấy phép để thực hiện các hoạt động phát triển nhất định.

Khi bán lô đất và nhà ở, hoặc thực hiện các hoạt động phát triển (bao gồm xây dựng) cho công trình để tiếp nhận người cần được hỗ trợ trong trường hợp có thảm họa xảy ra (công trình phúc lợi xã hội, công trình y tế, v.v...), cần phải có giấy phép để đảm bảo an toàn.

Việc xác định những khu vực này là để hạn chế xây dựng các tòa nhà trong khu vực nguy hiểm.

Xây dựng một ngôi nhà phải theo phê chuẩn về cấu trúc/quy định về cấu trúc.

Phê chuẩn về cấu trúc là cần thiết để đảm bảo cho khả năng chống chịu an toàn của cấu trúc nhà với lực tác động dự đoán của trầm tích, v.v...

Khi xây dựng một ngôi nhà, cần phải xây tường kiên cố hoặc tường chắn có khả năng chống chịu được lực dự đoán có thể sẽ tác động lên ngôi nhà.

Khuyến nghị về việc di dời nhà, v.v...

Chính quyền tỉnh có thể khuyến nghị chủ sở hữu ngôi nhà có khả năng chịu tổn hại lớn, v.v... di dời nhà. Những người di dời nhà thuộc diện này sẽ được áp dụng hỗ trợ tài chính và chương trình hỗ trợ khác.

Khi không thể đảm bảo an toàn bằng cách gia cố ngôi nhà, v.v..., chủ sở hữu có thể sẽ được khuyến nghị di dời nhà.


Đầu trang