Trang chủ > Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trang web của Tỉnh Aichi thu thập, sử dụng, và quản lý dữ liệu cá nhân dựa trên "Quy định của Tỉnh Aichi về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân" và được mô tả trong đoạn dưới đây.

Định nghĩa Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, và các thông tin khác liên quan đến cá nhân được sử dụng để xác định một cá nhân cụ thể của một người. Dữ liệu cá nhân cũng bao gồm các dữ liệu khác mà nếu thu thập và đối chiếu thì có thể xác định một cá nhân cụ thể.

Thu nhập Dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân chỉ được thu khi xác định trước mục đích của việc thu thập và xử lý dữ liệu một cách rõ ràng. Chỉ thu được những dữ liệu cá nhân được yêu cầu để thực hiện mục đích nói trên. Chính sách của chúng tôi là khi Tỉnh Aichi thu thập dữ liệu cá nhân thông qua trang web này, dữ liệu sẽ chỉ có thể được thu (và lưu trữ) dựa trên ý muốn của người sử dụng.

Sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân thu (và lưu trữ) được của những người vào trang web của chúng tôi sẽ không được sử dụng hay chia sẻ cho bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích thu dữ liệu ban đầu, trừ trường hợp được Quy định của Tỉnh Aichi về Bảo vệ Dữ liệu cá nhân cho phép.

Quản lý Dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn rò rỉ, sử dụng sai mục đích, và giả mạo dữ liệu cá nhân thu thập được của những người vào trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng và đảm bảo xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi sở hữu khi không còn yêu cầu dữ liệu.


Đầu trang